Rachunkowość finansowa
podstawowe informacje

Wymagania wstępne: 
 
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu:
1. zna podstawowe techniki matematyczne
2. potrafi w podstawowym stopniu posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz analizować przepisy prawne
3 dba o systematyczność i przejrzystość realizowanych przez siebie działań
 
Efekty kształcenia: 
 
Student, który zaliczył przedmiot:
1. opisuje podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości
2. wymienia aktualne przepisy prawne w zakresie rachunkowości
3. ewidencjonuje operacje gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwach
4. sporządza i interpretuje sprawozdania finansowe przedsiębiorstw
5. wykazuje otwartość na zmiany prawne i technologiczne zachodzące w rachunkowości
6. wykazuje wrażliwość na postępowanie zgodne z przepisami prawnymi i zasadami etyki zawodowej księgowego
 
  Sylabus - studia stacjonarne (178 KB)
 
  Materiały pomocnicze do zajęć
 
  Symfonia Finanse i Księgowość