Rachunkowość finansowa
materiały pomocnicze do zajęć

Materiały pomocnicze do wykładów:
 
  Strona tytułowa (23 KB)
  Prezentacja (1,33 MB)
  Wprowadzenie do rachunkowości (385 KB)
  Dokumentowanie operacji gospodarczych (125 KB)
  Konta i zapisy księgowe (226 KB)
  Księgi rachunkowe (144 KB)
  Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne (116 KB)
  Środki pieniężne i inwestycje (148 KB)
  Rozrachunki i roszczenia (171 KB)
  Materiały i towary (123 KB)
  Koszty i ich rozliczenie (112 KB)
  Produkty pracy (105 KB)
  Przychody i koszty ich osiągnięcia (56,1 KB)
  Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe (100 KB)
  Kapitały własne, fundusze specjalne i wynik finansowy (253 KB)
  Sprawozdawczość finansowa (86,1 KB)
  Wzory dowodów księgowych (97 KB)
 
 
Materiały pomocnicze do ćwiczeń:
 
  Wprowadzenie do rachunkowości (47 KB)
  Sprawozdawczość finansowa (54 KB)