Seminarium
materiały pomocnicze do zajęć

  Proponowane tematy prac (48 KB)
 
  Autorzy publikacji związanych z tematyką seminarium (48 KB)
 
  Struktura konspektu pracy dyplomowej (41 KB)
  Struktura pracy dyplomowej (40 KB)
 
  Uwagi edytorskie (209 KB)
  Przykład zastosowania uwag edytorskich (252 KB) 
(DOKŁADNIE TAK POWINNA WYGLĄDAĆ PRACA OD STRONY EDYTORSKIEJ; uwaga: tekst został przygotowany w MS Word 2000 i w związku z tym mogą drobne przesunięcia w stosunku do późniejszych wersji programu)
 
  Przykłady przypisów (79 KB)
  Przykład wykazu literatury i aktów prawnych (115 KB)
  Wyrażenia i zwroty pomocne w redagowaniu pracy (116 KB)
 
  Przykład ankiety (39 KB)
  Analiza instytucjonalna urzędu gminy (588 KB)
  Funkcje statystyczne i moduł "Analiza danych" (45 KB)
  Tabele przestawne i test niezależności chi-kwadrat (166 KB)
  Test niezależności chi-kwadrat - wzory (81 KB)