Rozdziały w monografiach
2005-2017

A. Zimny, Wykorzystanie funduszy europejskich przez publiczne uczelnie zawodowe [w:] P. Szczypa, A. Zimny (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2017, s. 67-78.

A. Zimny, K. Zawieja-Żurowska, Statistical Analysis of Housing Situation in EU Member States [w:] George M. Korres, E. Kourliouros, Maria P. Michailidis (red.), Handbook of Research on Policies and Practices for Sustainable Economic Growth and Regional Development, IGI Global 2017, s. 230-239.

A. Zimny, Rozwój społeczno-gospodarczy jako przedmiot zainteresowania ekonomii [w:] E. Gąsiorowska, M. Burżacka, R. Dzik (red.), Współczesne wyzwania z perspektywy nauk ekonomicznych, Wydawnictwo PWSZ w Ciechanowie, Ciechanów 2016, s. 237-248. 

A. Zimny, Przestrzenne dysproporcje i perspektywy rozwoju branży logistycznej w Polsce [w:] A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2015, s. 83-95.

A. Zimny, R. Cieślak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – integralny element miasta i regionu [w:] M. Adamowicz (red.), Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce. Dokonania, stan obecny, perspektywy, Wydawnictwo PSW im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2014, s. 143-163.

A. Zimny, Zróżnicowanie i koncentracja wykorzystania funduszy europejskich w Wielkopolsce [w:] J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Przedsiębiorstwa, banki i regiony w gospodarce, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock 2014, s. 469-487.

A. Zimny, Prawne, organizacyjne i finansowe aspekty prowadzenia studiów o profilu praktycznym [w:] J. Grzesiak (red.), Ewaluacja poprawy jakości kształcenia, Wydawnictwo UAM w Poznaniu i PWSZ w Koninie, Kalisz-Konin 2014, s. 331-343.

A. Zimny, Rozwój społeczno-gospodarczy gmin podregionu konińskiego [w:] R. Fimińska-Banaszyk, A. Zimny (red.), Doskonalenie zarządzania w samorządach lokalnych, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2013, s. 85-112.

A. Zimny, Ilościowa i jakościowa analiza rozwoju gospodarczego powiatów podregionu konińskiego [w:] K. Pająk, J. Polcyn (red.), Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce. Społeczeństwo, gospodarka, środowisko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 239-252.

J. Jasiński, A. Zimny, Zarządzanie jakością kształcenia w szkole wyższej – koncepcja wdrożenia i doskonalenia systemu [w:] J. Grzesiak (red.), Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania, Wydawnictwo UAM w Poznaniu i PWSZ w Koninie, Kalisz-Konin 2012, s. 71-80.

A. Zimny, Zarządzanie rozwojem polskich regionów w świetle celów strategii Europa 2020 [w:] K. Pająk, T. Różański (red.), Determinanty rozwoju regionów w Europie, Wydawnictwo PWSZ w Pile, Piła 2012, s. 193-203.

A. Zimny, Miejsce turystyki w strategiach rozwoju gmin powiatu konińskiego [w:] J. Kwieciński, M. Tomczak (red.), Humanistyczne i społeczne aspekty kultury fizycznej w badaniach naukowych, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2011, s. 223-235.

A. Zimny, Regionalne programy operacyjne jako instrument zarządzania rozwojem przedsiębiorczości [w:] J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock 2011, s. 301-312.

A. Zimny, Działalność B+R w Polsce przed i po akcesji do UE – wymiar regionalny [w:] K. Gomółka (red.), Transformacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarka-społeczeństwo-polityka, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg 2010, s. 124-133.

A. Zimny, Taksonomiczna analiza atrakcyjności turystycznej powiatów Wielkopolski [w:] J. Kwieciński, M. Tomczak (red.), Wybrane aspekty kultury fizycznej w badaniach naukowych, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2010, s. 149-163.

A. Zimny, Finanse samorządu terytorialnego w nowych krajach UE [w:] K. Gomółka (red.), Transformacja w nowych krajach UE, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg 2009, s. 171-178.

A. Zimny, Nierównomierność rozkładu wydatków inwestycyjnych gmin [w:] J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa (red.), Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej, Wydawnictwo WSKiZ w Poznaniu, Poznań 2008, s. 525-539.

A. Zimny, Udział społeczności wiejskich w realizacji gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych [w:] M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska (red.), Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2007, s. 13-21.

A. Zimny, Teoria i praktyka wieloletniego planowania inwestycyjnego [w:] J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa (red.), Koncepcje i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo WSKiZ w Poznaniu, Poznań 2006, s. 275-287.

A. Zimny, Zagospodarowanie infrastrukturalne wielkopolskich gmin [w:] J. Woś (red.), Samorząd terytorialny w Polsce po 15 latach transformacji gospodarczej, Wydawnictwo PWSZ w Pile, Piła 2005, s. 21-37.

A. Zimny, Inwestycje gminne w sferze infrastruktury technicznej a rozwój lokalny [w:] J. Olszewski (red.), Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym, Wydawnictwo WSKiZ w Poznaniu, Poznań 2005, s. 219-231.