Monografie i podręczniki
2007-2017

A. Zimny, Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017, ss. 409. 

W monografii podjęta została próba określenia znaczenia publicznych uczelni zawodowych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu regionalnym i lokalnym. Rezultaty przeprowadzonych analiz, opartych na wskaźnikach statystycznych, opiniach respondentów oraz strategiach rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, uzupełnione obserwacjami i doświadczeniami zdobytymi przez autora w ciągu blisko 20 lat funkcjonowania w publicznej uczelni zawodowej, pozwoliły na opracowanie spodziewanych i pożądanych modeli funkcjonowania omawianych szkół wyższych, zmierzających do wzmocnienia ich roli w rozwoju miast, powiatów i podregionów, na terenie których są zlokalizowane. Skoncentrowanie uwagi na współpracy publicznych uczelni zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz budowaniu partnerskich relacji z różnymi podmiotami, opartych na zaangażowaniu i wzajemnym zaufaniu, a w konsekwencji umiejscowienie prowadzonych rozważań w kontekście trzech teorii wpisujących się w aktualną dyskusję nad rozwojem, a mianowicie: teorii instytucji (nowej ekonomii instytucjonalnej), teorii kapitału społecznego oraz teorii regionu uczącego się, miało na celu ograniczenie luki w polskiej literaturze ekonomicznej, w której wpływ szkolnictwa wyższego na procesy rozwojowe jest rozpatrywany przede wszystkim przez pryzmat teorii kapitału ludzkiego. Praca, wpisując się w nurt badań nad rozwojem społeczno-gospodarczym, jest próbą wzbogacenia dorobku nauk ekonomicznych o zagadnienia dotyczące roli publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego w kreowaniu procesów rozwojowych poza metropoliami oraz na obszarach, które można by określić mianem obszarów problemowych. Rezultaty badań empirycznych i rozważań o charakterze koncepcyjnym mogą być przydatne dla osób zarządzających publicznymi uczelniami zawodowymi oraz podmiotów współpracujących z tymi uczelniami. Warto podkreślić, że problematyka pracy wpisuje się w prowadzoną obecnie szeroką dyskusję nad zmianami w polskim systemie szkolnictwa wyższego.


R. Rogaczewski, Sz. Zimniewicz, A. Zimny (red.), Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2017, s s. 233.

Niniejsza monografia jest głosem w dyskusji odnoszącym się do problematyki współczesnej logistyki. Artykuły podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy odnosi się do zagadnień transportowych, w którym autorzy podjęli się do takich tematów, jak: optymalizacja decyzji w procesach transportowych, eko-driving i zen-driving w nowoczesnej logistyce, ustawa o publicznym transporcie drogowym, pomiar rozwoju transportu w ujęciu krajowym i regionalnym, obronność kraju a infrastruktura transportu, system transportowy w aspekcie funkcjonowania aglomeracji, wydatki na rozwój infrastruktury logistycznej miasta Wałbrzycha, transport wodny w regionie konińskim, ocena jakości usług transportu sanitarnego. Druga część to zbiór artykułów odnoszących się do pozostałych zagadnień związanych z logistyką, jak zarządzanie łańcuchem dostaw, magazynowanie, logistyka miejska itp. W części tej autorzy poruszyli następujące tematy: przepływ informacji a sprawność działania łańcucha dostaw, innowacyjność strukturalno-organizacyjna w zarządzaniu łańcuchem dostaw jako wyzwanie dla logistyki, produkcja międzynarodowa w świetle współczesnych wyzwań, indeks wydajności logistycznej jako wskaźnik problemów logistycznych w regionie, identyfikacja międzynarodowego łańcucha dostaw branży lin stalowych i drutów, marnotrawstwo w logistyce w ocenie pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego, społeczno-ekonomiczna podstawa logistyki odwróconej w modelu cyklicznym gospodarki, analiza procesu magazynowania na wydziale konstrukcji stalowych w wybranej firmie, wpływ ergonomii wózka widłowego na bezpieczeństwo pracy w obiektach magazynowych, logistyczna obsługa przestrzeni rekreacyjnych w dużym mieście. 

P. Szczypa, A. Zimny (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2017, s s. 205.

Niniejsza monografia stanowi głos w dyskusji nad problemami i kierunkami zmian współczesnych finansów i rachunkowości. Zostało ono podzielone na dwie części. Część pierwszą poświęcono wybranym, szczególnym zjawiskom problemowym i wyzwaniom przed którymi stoją finanse. W sześciu rozdziałach autorzy odnieśli się do istotnych zagadnień o charakterze dysfunkcyjnym, jak i stanowiących swoiste wyzwanie dla finansów: gospodarstw domowych (rozdział 1), gospodarstw rolnych (rozdział 2), rynku kapitałowego (rozdział 3), przedsiębiorstw (rozdział 4), uczelni zawodowych (rozdział 5), powiatu (rozdział 6). Część druga opracowania zawiera zagadnienia dotyczące dylematów i perspektyw rozwoju rachunkowości. Autorzy w kolejnych jedenastu rozdziałach opisali różnorodne aspekty rachunkowości, koncentrując szczególną uwagę na: ewolucyjnym charakterze rachunkowości (rozdział 7), etycznym wymiarze świadczenia usług rachunkowych (rozdział 8), strukturze informacyjnej czasoprzestrzeni rachunkowej, ze wskazaniem na możliwość ewidencjonowania zdarzeń przyszłych (rozdział 9), uwarunkowaniach psychologicznych i etycznych pracy współczesnego księgowego (rozdział 10), zmianach w ustawie o rachunkowości do organizacji pozarządowych (rozdział 11), polityce rachunkowości Lasów Państwowych (rozdział 12), wycenie drzew w systemie rachunkowości uczelni zawodowej (rozdział 13), rozwiązaniach rachunkowości zarządczej w polskich bankach spółdzielczych (rozdział 14), możliwości rozliczania kosztów przy zastosowaniu cen wewnętrznych (rozdział 15), przewidywanych zmianach w zakresie cen transferowych (rozdział 16), zniekształcaniu elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa (rozdział 17).

B. Łazarska, K. Zawieja-Żurowska, A. Zimny (red.), Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja. Dobre praktyki. Entrepreneurship, sustainable development and production. Good Practices, PWSZ w Koninie, Konin 2016, ss. 192.

Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”, realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (działanie: Rozwój Polskich Uczelni), i opublikowany dzięki wsparciu funduszy norweskich. Opracowanie zawiera materiały konferencyjne, materiały wypracowane na warsztatach i wyjazdach studyjnych, programy zajęć, wnioski i prognozy.

This elaboration has been prepared as part of the project „SUSTMAN - Entrepreneurship, sustainable development and manufacturing for students of PWSZ in Konin, implemented in the State School of Applied Sciences in Konin within the framework of Scholarship and Training Fund (activity: Development of Polish Higher Education Institutions). Its publishing has been co-financed from Norway Grants. The textbook contains conference materials, materials developed during workshops and study visits, course programmes, conclusions and predictions.

A. Zimny (red.), Wielowymiarowe aspekty rozwoju gospodarczego. Finanse - Logistyka - Zarządzanie, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2016, ss. 174.

Współautorzy niniejszej monografii skoncentrowali się na różnorodnych aspektach rozwoju gospodarczego, rozpatrywanych z perspektywy finansów, logistyki i zarządzania. W rezultacie monografia została podzielona na trzy części. W pierwszej znalazły się artykuły, których tematyka oscyluje wokół kwestii finansowych. Zjawiska dysfunkcyjne w rachunkowości, wymagania wobec pośredników i doradców kredytowych oraz dotacje rozwojowe to kwestie, które zostały poruszone przez autorów w tej części monografii. Druga część opracowania obejmie artykuły, których autorzy prezentują problemy w zakresie logistyki, a mianowicie: rozwój europejskich centrów logistycznych, uwarunkowania lokalizacyjne logistyki w sferze publicznej oraz znaczenie logistyki międzynarodowej w integracji i internacjonalizacji gospodarki światowej. W trzeciej i zarazem ostatniej części monografii znajdą się artykuły poświęcone aspektom związanym z zarządzaniem. Artykuły te dotyczą kwestii zarządzania wiedzą, zarządzania przez wartości, wspierania sektora B+R oraz miejsca handlu w myśli ekonomicznej.

B. Łazarska, K. Zawieja-Żurowska, A. Zimny (red.), Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja. Materiały dydaktyczne. Entrepreneurship, sustainable development and production. Didactic materials, PWSZ w Koninie, Konin 2015, ss. 336.

Opracowanie stanowi próbę zaprezentowania i uporządkowania zagadnień związanych z przedsiębiorczością rozpatrywaną przez pryzmat nauk ekonomicznych (ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu) i społecznych (psychologii, socjologii, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej) oraz zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, rozpatrywanym zarówno przez pryzmat nauk ekonomicznych i społecznych, jak i nauk biologicznych (ekologii, ochrony środowiska) i technicznych (budownictwa, energetyki, inżynierii produkcji). Podręcznik został przygotowany w ramach projektu „SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie”, realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (działanie: Rozwój Polskich Uczelni), i opublikowany dzięki wsparciu funduszy norweskich.
 
This elaboration is an attempt to present and sort out the issues connected with entrepreneurship perceived through the lens of economic sciences (economics, finance, management) and social ones (psychology, sociology, social communication) and issues concerning sustainable development in light of economic and social sciences, but also biological sciences (ecology, environmental protection) and technical ones (construction, energy production, environmental engineering). The textbook has been prepared as part of the project „SUSTMAN - Entrepreneurship, sustainable development and manufacturing for students of PWSZ in Konin, implemented in the State School of Applied Sciences in Konin within the framework of Scholarship and Training Fund (activity: Development of Polish Higher Education Institutions). Its publishing has been co-financed from Norway Grants.

A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2015, ss. 376.

Monografia stanowi wkład w dyskusję na temat problemów i wyzwań gospodarczych rozpatrywanych zarówno z perspektywy makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej. Opracowanie zostało podzielone na cztery części. W pierwszej znalazły się artykuły, których tematyka oscyluje wokół kwestii rozwoju społeczno-gospodarczego. Nierówności dochodowe, podatność gospodarki na kryzys, międzynarodowa konkurencyjność gospodarki to niektóre z problemów, które zostały omówione przez autorów. Druga część monografii obejmuje artykuły, których autorzy prezentują problemy w zakresie finansów – zarówno finansów publicznych, jak finansów przedsiębiorstw. Europejska unia bankowa, finansowanie inwestycji przedsiębiorstw i samorządów, rola sektora ubezpieczeń to niektóre z kwestii poruszonych w tej części monografii. Trzecia część publikacji została poświęcona aktualnym wyzwaniom w obszarze zarządzania i marketingu. Autorzy artykułów skoncentrowali się, między innymi, na sprawach związanych z kluczowymi kompetencjami, zachowaniach konsumentów i współpracy podmiotów gospodarczych. W ostatniej, czwartej części opracowania, znalazły się artykuły zwracające uwagę na prawne aspekty prowadzenia działalności. Artykuły te dotykają w szczególności spraw związanych z upadłością, jawnością administracyjną oraz gospodarowaniem przestrzenią.

A. Zimny (red.), Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2014, ss. 222.

Wchodzące w skład monografii opracowania wielu autorów – osób reprezentujących różne dyscypliny naukowe mieszczące się w dziedzinie nauk ekonomicznych – zmierzają do wymiany doświadczeń oraz upowszechniania wyników badań i analiz, a także spostrzeżeń i wniosków dotyczących wyzwań rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz regionów, a także wskazania obszarów wiedzy, które można i należy wykorzystać w celu budowania przewagi konkurencyjnej. Ze względu na przyjęte płaszczyzny dyskusji opracowanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej zawarto artykuły, których tematyka oscyluje wokół fundamentalnej roli innowacji w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Część druga obejmuje artykuły, których autorzy podkreślają znaczenie finansowych aspektów rozwoju podmiotów gospodarujących. Na uwagę zasługuje fakt, iż aspekty te zostały zaprezentowane zarówno w ujęciu mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Trzecia część monografii została poświęcona istocie logistyki. Autorzy z jednej strony zwrócili uwagę na kwestie logistyczne w kontekście krajowym, z drugiej natomiast w kontekście międzynarodowym, podkreślając tym samym rolę logistyki jako kluczowego czynnika rozwoju współczesnych przedsiębiorstw i regionów. 

A. Zimny, Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość. Wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2013, ss. 165.

W 2010 roku regulacje prawne w odniesieniu do rachunkowości prowadzonej przez jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) uległy zasadniczym zmianom. Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje bowiem nowa ustawa o finansach publicznych, a w ciągu roku wchodziły w życie kolejne akty wykonawcze do niej. Tym samym, od 1 stycznia 2011 roku rachunkowość prowadzona przez JSFP, w tym jednostki samorządu terytorialnego (JST), opiera się na nowych rozwiązaniach, w wielu przypadkach znacznie różniących się od poprzednich rozwiązań wynikających z poprzedniej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do niej. Opracowanie zostało sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Wydanie drugie uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. Ponadto zostało ono wzbogacone o polsko-angielski słownik terminów z zakresu rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora finansów publicznych. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych oraz osób rozpoczynających pracę w księgowości jednostek sektora samorządowego. 

R. Fimińska-Banaszyk, A. Zimny (red.), Doskonalenie zarządzania w samorządach lokalnych, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2013, ss. 169. 

Monografia stanowi próbę zainicjowania dyskusji o problemach i kierunkach doskonalenia zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wskazania obszarów wiedzy, które można i należy wykorzystać do poprawy jakości procesów decyzyjnych na poziomie lokalnym. Opracowanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej zaprezentowane zostały rezultaty prac badawczych prowadzonych przez nauczycieli akademickich PWSZ w Koninie. Omawiane problemy dotyczą różnych aspektów zarządzania w lokalnych samorządach (koncepcji klastrów, polityki społecznej, zarządzania finansami, jakością, wiedzą) i wpisują się w ramy trzech dyscyplin: nauki o zarządzaniu, ekonomii i finansów. W tej części monografii przedstawione zostały również efekty analiz rozwoju społeczno-gospodarczego, które mogą, a nawet powinny stanowić dla władz samorządowych swego rodzaju inspirację do doskonalenia procesu zarządzania. Druga część opracowania ma zdecydowanie inną specyfikę, gdyż obejmuje raporty i komunikaty przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych oraz instytucji z nimi współpracujących. Poruszane kwestie mają charakter wielowymiarowy, ale w dużej mierze odnoszą się do procesów inwestowania w infrastrukturę komunalną i kapitał ludzki oraz do procesów budowania relacji między samorządami lokalnymi a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Szczególna wartość tej części opracowania wynika niewątpliwie z tego, że ujęte w niej krótkie teksty wyrażają przede wszystkim punkt widzenia praktyków – osób, które codziennie podejmują szereg decyzji związanych z zarządzaniem lokalnymi samorządami lub decyzji zmierzających do zacieśnienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

A. Zimny, Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2011, ss. 152. 

W 2010 roku regulacje prawne w odniesieniu do rachunkowości prowadzonej przez jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) uległy zasadniczym zmianom. Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje bowiem nowa ustawa o finansach publicznych, a w ciągu roku wchodziły w życie kolejne akty wykonawcze do niej. Tym samym, od 1 stycznia 2011 roku rachunkowość prowadzona przez JSFP, w tym jednostki samorządu terytorialnego (JST), opiera się na nowych rozwiązaniach, w wielu przypadkach znacznie różniących się od poprzednich rozwiązań wynikających z poprzedniej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do niej. Opracowanie zostało sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Jest ono przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych oraz osób rozpoczynających pracę w księgowości jednostek sektora samorządowego.

A. Zimny, Statystyka opisowa. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2010, ss. 126. 

Celem opracowania jest przybliżenie podstawowych metod analizy statystycznej i ich praktycznego wykorzystania. Mimo, że Czytelnik zetknie się z wieloma wzorami i formułami obliczeniowymi, to jednak ich zastosowanie nie wymaga pogłębionej wiedzy z matematyki. Wystarczy znajomość podstawowych działań arytmetycznych i ich kolejności. Obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, która przedstawiona została w możliwie zwięzły i przystępny sposób zawarte zostały w opracowaniu liczne przykłady i zadania przeznaczone zarówno do rozwiązywania podczas ćwiczeń, jak i do samodzielnej pracy. Przy ich konstruowaniu wykorzystano, gdy tylko było to możliwe z dydaktycznego punktu widzenia, dane empiryczne obrazujące aktualne problemy społeczno-ekonomiczne kraju i regionu. Źródłem tych danych były przede wszystkim publikacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz Bank Danych Regionalnych GUS.

A. Zimny, Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2008, ss. 160. 

Monografia podejmuje ważne, a przede wszystkim aktualne zagadnienia dotyczące inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ostatnich latach przez samorządy gminne Wielkopolski. Uwaga została skoncentrowana na rozwiązaniach, które mogą przyczynić się do najlepszego wydatkowania ograniczonych środków finansowych na inwestycje. W przeciwieństwie do licznych opracowań o charakterze poradnikowym, które odnoszą się do efektywności konkretnych przedsięwzięć, monografia ujmuje kwestię efektywności całokształtu działalności inwestycyjnej gmin, a tym samym pozwala spojrzeć na omawiany problem z makroekonomicznego punktu widzenia. W opracowaniu wykorzystano ogólnodostępne dane GUS oraz informacje uzyskane w drodze badania ankietowego, które zostało przeprowadzone w 2006 r., we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. 


E. Kapyszewska, A. Zimny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie w latach 1998-2007, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2007, ss. 128.

Publikacja zawiera opis wydarzeń i analizę procesów, które zaszły w Uczelni od momentu rozpoczęcia prac organizacyjnych nad jej utworzeniem, aż do 2007 roku. Opracowanie zostało wzbogacone o wyniki badań ankietowych, dzięki którym zdiagnozowano potrzeby edukacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych podregionu konińskiego oraz pracowników konińskich przedsiębiorstw i instytucji. Publikacja jest niewątpliwie "kopalnią" wiedzy na temat PWSZ w Koninie i podstawą do refleksji dotyczących jej dalszego rozwoju.


A. Zimny, Statystyka opisowa. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2007, ss. 111. 

Celem opracowania jest przybliżenie podstawowych metod analizy statystycznej i ich praktycznego wykorzystania. Mimo, że Czytelnik zetknie się z wieloma wzorami i formułami obliczeniowymi, to jednak ich zastosowanie nie wymaga pogłębionej wiedzy z matematyki. Wystarczy znajomość podstawowych działań arytmetycznych i ich kolejności. Obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, która przedstawiona została w możliwie zwięzły i przystępny sposób zawarte zostały w opracowaniu liczne przykłady i zadania przeznaczone zarówno do rozwiązywania podczas ćwiczeń, jak i do samodzielnej pracy. Przy ich konstruowaniu wykorzystano, gdy tylko było to możliwe z dydaktycznego punktu widzenia, dane empiryczne obrazujące aktualne problemy społeczno-ekonomiczne kraju i regionu. Źródłem tych danych były przede wszystkim publikacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz Bank Danych Regionalnych GUS.