Statystyka opisowa
podstawowe informacje

Wymagania wstępne: 
 
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu:
1. zna podstawowe techniki matematyczne
2. potrafi w podstawowym stopniu posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz językiem angielskim
3 docenia znaczenie technologii informatycznych w rozwoju cywilizacyjnym
 
Efekty kształcenia: 
 
Student, który zaliczył przedmiot:
1. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu statystyki
2. rozróżnia podstawowe metody badania prawidłowości zachodzących w procesach masowych
3. przetwarza dane statystyczne dotyczące zjawisk społeczno-gospodarczych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel
4. interpretuje wyniki analiz statystycznych o charakterze społeczno-gospodarczym
5. współdziała i pracuje w zespole w celu zaprojektowania i przeprowadzenia innowacyjnego badania statystycznego
6. jest zorientowany na pozyskiwanie danych statystycznych z polsko- i anglojęzycznych źródeł internetowych
 
  Sylabus - studia stacjonarne (180 KB)
 
  Materiały pomocnicze do zajęć
 
  Excel, tablice, linki itp.
 
  Java Scripts w statystyce