Rachunkowość budżetowa
podstawowe informacje

Wymagania wstępne: 
 
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu:
1. zna podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości
2. potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwach oraz sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe
3 wykazuje otwartość na zmiany prawne zachodzące w rachunkowości
 
Efekty kształcenia:
 
Student, który zaliczył przedmiot:
1. identyfikuje podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości JSFP
2. wskazuje aktualne przepisy prawne z zakresu rachunkowości JSFP
3. ewidencjonuje operacje gospodarcze zachodzące w JSFP
4. interpretuje sprawozdania budżetowe i finansowe JSFP
5. jest świadomy ciągłości zmian prawnych zachodzących w rachunkowości JSFP
 
  Sylabus - studia stacjonarne i niestacjonarne (174 KB)
 
  Materiały pomocnicze do zajęć
 
  Akty prawne, linki itp.