Wygłoszone referaty
2005-2017

A. Zimny, Zróżnicowanie i koncentracja wykorzystania funduszy europejskich przez publiczne uczelnie zawodowe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, Szczecin, 21-22 listopada 2017 r.

A. Zimny, Cooperation between schools of higher vocational education and entities of socio-economic environment in the context of building social capital, 5th International Scientific Conference “Science and Education in Globalization”, Panevežys State University of Applied Sciences, Panevežys, Litwa, 19-20 października 2017 r.

A. Zimny, Finansowy portret publicznych uczelni zawodowych, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock, 1-2 czerwca 2017 r.

A. Zimny, Some Comments on the Development Strategies of Schools of Higher Vocational Education in Poland, 6th International Scientific Conference "Globalisation Challenges and the Social-Economic Environment of the EU”, Faculty of Business, Management and Informatics Novo mesto and Faculty Business and Management Sciences Novo mesto, Novo mesto, Słowenia, 11 maja 2017 r. 

A. Zimny, Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania finansów i rachunkowości”, Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin, 27-28 kwietnia 2017 r. 

A. Zimny, R. Musiałkiewicz, Państwowe wyższe szkoły zawodowe – stan de lega lata i de lege ferenda. Miejsce państwowych wyższych szkół zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego w kontekście debaty nad kształtem ustawy 2.0, XXVI Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno, 30-31 marca 2017 r.

A. Zimny, Funkcjonowanie państwowych wyższych szkół zawodowych. Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo i gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy rozwojowe”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin, 2 grudnia 2016 r. 

A. Zimny, Konkurencyjność gospodarki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej, II Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki, Miasto Konin, Mikorzyn, 30 września 2016 r.

A. Zimny, Wykorzystanie funduszy europejskich przez państwowe wyższe szkoły zawodowe, XXV Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg, 14-16 września 2016 r. 

A. Zimny, R. Jurczak, Szkolnictwo wyższe w europejskich, ogólnopolskich i ponadregionalnych strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomiczne wyzwania zrównoważonego i stabilnego rozwoju gospodarczego w Polsce w latach 2015-2020”, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, 23-24 czerwca 2016 r.

A. Zimny, Kontrowersje wokół pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 25 kwietnia 2016 r.

A. Zimny, Finansowanie projektów z funduszy europejskich na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania finansów i rachunkowości”, Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin, 8 kwietnia 2016 r.

A. Zimny, Rozwój społeczno-gospodarczy jako przedmiot zainteresowania ekonomii, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania z perspektywy nauk ekonomicznych, informatycznych i technicznych”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów, 27 listopada 2015 r.

A. Zimny, Statystyczny portret Polski i Norwegii w świetle wskaźników zrównoważonego rozwoju, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock, 11-12 czerwca 2015 r.

A. Zimny, Finansowy portret Konina na tle miast na prawach powiatu, Konferencja „25 lat samorządu terytorialnego – Polska, Wielkopolska, Konin”, Miasto Konin, UAM w Poznaniu, PWSZ w Koninie, Konin, 29 maja 2015 r.

A. Zimny, K. Zawieja-Żurowska, Lithuania, Poland and Norway on the path to sustainable development. Comparative study, 4th International Scientific-Practical Conference "Aspects of Sustainable Development: Theory and Practice", Utena University of Applied Sciences, Utena, Litwa, 29 kwietnia 2015 r.

A. Zimny, Przestrzenne dysproporcje i perspektywy rozwoju branży logistycznej w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo i gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy rozwojowe”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin, 5 grudnia 2014 r.

A. Zimny, Legal, Organizational and Financial Aspects of Providing Degree Programmes of a Practical Profile: The Polish Example, 3rd International Scientific-Practical Application Conference “Trends In Science and Higher Education Studies Under Conditions of Globalization”, Panevežys College, Panevežys, Litwa, 20-21 listopada 2014 r.

A. Zimny, Studia o profilu praktycznym. Aspekty prawne i organizacyjne, Konferencja “Po pierwsze praca…”, Biuro Poselskie Tomasza Nowaka, Konin, 18 września 2014 r.

A. Zimny, Prawne, organizacyjne i finansowe aspekty prowadzenia studiów o profilu praktycznym, Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, Państwowa Wyższa Zawodowa we Włocławku, Włocławek, 15-17 września 2014 r.

A. Zimny, Zjawisko samotności w społeczeństwach europejskich w świetle badań Eurostatu, Medzinárodnú Vedeckú Konferenciu „Problém osamelosti v živote súčasného človeka II”, Matej Bel University, Bańska Bystrzyca, Słowacja, 4 września 2014 r.

A. Zimny, Prawne, organizacyjne i finansowe aspekty prowadzenia studiów o profilu praktycznym, XII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne – Ewaluacja i innowacje w edukacji – Ewaluacja poprawy jakości kształcenia, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM i PWSZ w Koninie, Konin 5-7 maja 2014 r.

A. Zimny, Realizacja studiów o profilu praktycznym w PWSZ w Koninie, XX Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Legnica, 20-21 marca 2014 r.

A. Zimny, R. Cieślak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – integralny element miasta i regionu, konferencja „Państwowe wyższe szkoły zawodowe w Polsce – dokonania, stan obecny, perspektywy”, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 27-28 czerwca 2013 r.

A. Zimny, J. Jasiński, Jakość czy jakoś? Dylematy wokół zarządzania jakością kształcenia w uczelni zawodowej, XI Wielkopolskie Forum Pedagogiczne – Ewaluacja i innowacje w edukacji – Projektowanie poprawy jakości kształcenia, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM i PWSZ w Koninie, Konin 6-8 maja 2013 r.

A. Zimny, Wzdłuż autostrady A2 – postęp, stagnacja czy regres?, Seminarium Naukowe „Współdziałanie samorządów lokalnych – element PR-u czy sprawnego zarządzania?”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Stowarzyszenie Samorządowe A2 – Wielkopolska, Konin, 15 listopada 2012 r.

A. Zimny, Wzorce i antywzorce, czyli statystyczna analiza rozwoju gospodarczego powiatów subregionu konińskiego, Konferencja „Analiza czynnikowa środowiska gospodarczego powiatu” realizowana w ramach projektu pt. „Bądź gotowy na zmianę”, VisionConsultingGroup, Gniezno, 14 listopada 2012 r.

A. Zimny, Kompetentni pracownicy i mieszkańcy – kluczowy warunek sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem i regionem, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania przedsiębiorstw i regionów a kryzys gospodarczy”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów, 5 listopada 2012 r.

A. Zimny, Kompetentni pracownicy i mieszkańcy – kluczowy warunek rozwoju przedsiębiorstw i regionów, Konferencja podsumowująca projekt pt. „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr urzędów gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały”, Urząd Miejski w Kole, Koło, 24 lipca 2012 r.

A. Zimny, Determinanty popularności studiów podyplomowych, Seminarium „Studia podyplomowe szansą na rozwój zawodowy”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin, 16 czerwca 2012 r.

A. Zimny, J. Jasiński, Zarządzanie jakością kształcenia w szkole wyższej – koncepcja wdrożenia i doskonalenia sytemu, X Wielkopolskie Forum Pedagogiczne – Ewaluacja i innowacje w edukacji – Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM i PWSZ w Koninie, Konin 7-9 maja 2012 r.

A. Zimny, Zarządzanie rozwojem polskich regionów w świetle celów strategii Europa 2020, I Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Determinanty rozwoju regionów w Europie. Społeczeństwo, gospodarka, turystyka", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Piła, 16 marca 2012 r.

A. Zimny, Rozwój społeczno-gospodarczy gmin podregionu konińskiego, Seminarium Naukowe „Doskonalenie zarządzania w lokalnych samorządach”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Radio Konin, Konin, 8 marca 2012 r.

A. Zimny, Studia po dyplomie – efekt mody czy oczekiwań rynku pracy?, Seminarium „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej”, Konińska Izba Gospodarcza, Konin, 9 lutego 2012 r..

A. Zimny, Miejsce turystyki w strategiach rozwoju gmin powiatu konińskiego, III Konferencja Naukowa „Kultura fizyczna – stan i perspektywy”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin, 20 października 2011 r.

A. Zimny, Konkurencyjność przedsiębiorstw w regionalnych programach operacyjnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów, 29 września 2010 r.

A. Zimny, Na skraju województwa – regres, stagnacja czy postęp?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów, 23-24 września 2010 r.

A. Zimny, Taksonomiczna analiza atrakcyjności turystycznej powiatów Wielkopolski, II Konferencja Naukowa „Kultura fizyczna – stan i perspektywy”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin, 6 maja 2010 r.

A. Zimny, Przestrzenne dysproporcje rozwoju placówek bibliotecznych w województwie wielkopolskim, Konferencja Naukowa „Rola bibliotek w lokalnej przestrzeni informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej”, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM i PWSZ w Koninie, Kalisz 10-11 września 2009 r.

A. Zimny, Ocena działalności badawczo-rozwojowej w ujęciu regionalnym, Konferencja „Od dziś mów mi szefie”, Edustacja.pl i Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Konin, 6 maja 2009 r.

A. Zimny, Udział społeczności wiejskich w realizacji gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych, konferencja „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 21 listopada 2006 r.

A. Zimny, Teoria i praktyka wieloletniego planowania inwestycyjnego, konferencja „Koncepcje i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego”, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Wałcz, 21 września 2006 r.

A. Zimny, Pozabudżetowe źródła finansowania inwestycji gminnych w latach 1996-2004, konferencja „Finansowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Piła, 30 marca 2006 r.

A. Zimny, Wpływ inwestycji komunalnych na rozwój społeczno-gospodarczy gmin – diagnoza aktualnej sytuacji w Wielkopolsce, konferencja "Teraźniejszość i przyszłość studiów doktoranckich", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Będlewo, 7 maja 2005 r.

A. Zimny, Zagospodarowanie infrastrukturalne wielkopolskich gmin, konferencja "Samorząd terytorialny w Polsce po 15 latach transformacji gospodarczej", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Piła, 24 luty 2005 r.