Artykuły w czasopismach
2005-2017

A. Zimny, Portret studentów państwowych wyższych szkół zawodowych, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2017, nr 3.
A. Zimny, Cooperation of public higher vocational schools with socio-economic environment in the context of building social capital, "Applied Research in Studies and Practice" 2017, Vol. 13, No. 1, s. 13-20.
A. Zimny, Finansowy portret publicznych uczelni zawodowych, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne", Tom XXV, Płock 2017, s. 271-285.
A. Zimny, R. Jurczak, Higher Education in the European, All-Polish and Supraregional Strategies of Socio-Economic Development, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" 2017, nr 1, s. 389-405.
A. Zimny, Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2017, nr 126, s. 371-382.
A. Zimny, Wskaźniki rozwoju transportu w ogólnopolskich i regionalnych dokumentach strategicznych, "Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne" 2016, Tom 2, Nr 3, s. 255-272.
A. Zimny, Ewolucja mierników rozwoju społeczno-gospodarczego, "Współczesne Problemy Ekonomiczne" 2016, nr 13, s. 69-80.
A. Zimny, R. Jurczak, Multidimensional Analysis of Sustainable Development in Countries of Central and Eastern Europe, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2016, nr 1, s. 207-214.
A. Zimny, K. Zawieja-Żurowska, "Blue Banana" or Central and Eastern Europe? The Development of European Logistics Hubs, "Journal of Economic and Business Sciences" 2015, Vol. 2, No. 1, s. 97-111.
A. Zimny, K. Zawieja-Żurowska, The Importance of Employee and Resident Competences in the Context of Enterprise and Regional Management, "European Journal of Social and Human Sciences" 2015, Vol. 5, Is. 1, s. 58-72.
A. Zimny, K. Zawieja-Żurowska, Distance difficult to overcome? Analysis of Norwegian and Polish position on the path to sustainable development, "Problemy Ekorozwoju" 2015, Vol. 10, No. 2, s. 127-135.
A. Zimny, Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Analiza porównawcza, "Finanse Komunalne" 2015, nr 3, s. 17-27.
K. Zawieja-Żurowska, A. Zimny, The major problems and challenges of the education quality management in vocational schools, "Polish Journal of Management Studies" 2014, Vol. 9, s. 275-284.
K. Zawieja-Żurowska, A. Zimny, Multidimensional analysis of development of transport infrastructure and freight transport in the new EU member states, "Logistyka" 2014, nr 3, s. 7020-7030.
K. Zawieja-Żurowska, A. Zimny, The assessment of the financial condition of ‘section H’ enterprises – transport and storage, "Roczniki Naukowe WSB w Toruniu" 2014, nr 13, s. 253-271.
A. Zimny, Współpraca uczelni z przedsiębiorcami jako wyraz nowego podejścia do zarządzania szkołą wyższą, "Pragmata Tes Oikonomias VII, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", Częstochowa 2013, s. 163-171.
R. Jurczak, A. Zimny, The socio-economic conditions of the development of rural border areas, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 306 Oeconomica 73", Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 109-119.
A. Zimny, Lokalne grupy działania – forma promocji i zarządzania obszarami wiejskimi, "Studia Ekonomiczne i Regionalne" 2012, Tom V, Nr 2, s. 58-64.
A. Zimny, Strategie rozwoju gmin powiatu konińskiego, "Rocznik Koniński", Tom 17, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2012, s. 23-39.
A. Zimny, Dodatki mieszkaniowe – analiza prawna i statystyczna, "Świat Nieruchomości" 2010, nr 71, s. 44-49.
A. Zimny, Profil potencjalnych kandydatów na studia podyplomowe, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2009, nr 4, s. 68-74.
A. Zimny, Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 12, s. 54-65.
A. Zimny, Jakość życia w stolicach krajów Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 10, s. 55-68.
A. Zimny, Problemy mieszkaniowe w krajach Unii Europejskiej, "Świat Nieruchomości" 2009, nr 69, s. 46-51.
A. Zimny, Regionalne zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych, "Świat Nieruchomości" 2009, nr 67, s. 52-57.
A. Zimny, Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 9, s. 16-22.
A. Zimny, Działalność inwestycyjna gmin powiatu konińskiego na tle Wielkopolski i kraju, "Rocznik Koniński", Tom 15, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Konin 2005, s. 125-142