Doświadczenie pozadydaktyczne
pełnione funkcje, związki z praktyką gospodarczą

Funkcje pełnione w PWSZ w Koninie: 
 
- Prorektor ds. Kształcenia (2015-nadal)
- Dziekan Wydziału Społeczno-Technicznego (2011-2015)
- Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych (2009-2015)
- Członek Rady Wydawniczej (2011-nadal)
- Członek Rady Bibliotecznej (2011-nadal)
- Członek Komisji ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Uczelni (2011-nadal)
- Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia (2011-nadal)
- Członek Komisji Przetargowej ds. Zamówień Publicznych (2007-2013)
 
Związki z praktyką gospodarczą: 
 
- Członek Rady Konińskiej Izby Gospodarczej (2015-nadal)
- Członek Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina (2015-nadal)
- Arbiter Stałego Sądu Polubownego przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji 
  Handlowej (2018-nadal)
- Członek Zespołu Konsultacyjnego ds. wykorzystania zasobów geotermalnych (2015-nadal)
- Trener z zakresu analizy statystycznej (2015)
- Trener z zakresu analizy finansowej (2006-2009)
- Ekspert wizytujący szkolenia, kursy i studia podyplomowe realizowane  
  w ramach SPO RZL i PO KL (2006-2013)
- Ekspert oceniający wnioski o dofinansowanie projektów z SPO RZL (2006)
- Koordynator Projektu "Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele" realizowanego 
  w ramach PO KL (2010)
- Rzeczoznawca MEN ds. podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik ekonomista 
  (2014-nadal)
- Referent ds. marketingu (1998, 2003)