Statystyka opisowa
java scripts

Analiza struktury zbiorowości
 
  Statystyka opisowa
  Średnia arytmetyczna, geometryczna i harmoniczna
 

 
Analiza współzależności zjawisk
 
  Regresja dwóch zmiennych
  Regresja wielokrotna
  Analiza regresji 
 

 
Analiza dynamiki zjawisk
 
 
  Względne wskaźniki sezonowości
 

 
Podstawy estymacji
 
  Przedział ufności dla średniej, wariancji i odchylenia standardowego
 

 
Weryfikacja hipotez statystycznych
 
  Test dla średniej
  Test dla wariancji I
  Test dla wariancji II
  Test dla dwóch średnich i dwóch wariancji
  Test dla współczynnika korelacji liniowej
  Test niezależności chi-kwadrat 
  Analiza wariancji w klasyfikacji pojedynczej